ŽENE SUDIJE UNAPRJEĐUJU RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U PRAVOSUĐU BiH, Kantonalni sud u Bihaću, 12.06.2015. godine

Udruženje žena sudija u BiH  u okviru projekta ''Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u pravosuđu BiH'' održalo je sastanak u Kantonalnom sudu u Bihaću dana 12.06.2015. godine, na kojem su prisustvovale sudije Osnovnog suda u Banja Luci, Općinskog suda u Bihaću, Kantonalnog suda u Bihaću, Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, Općinskog suda u Velikoj Kladuši i Kantonalnog suda u Sarajevu. Projekat je podržan od Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, a organiziran od strane Udruženja žena sudija u BiH.

Moderator ovog skupa je bila Nives Ćetojević, sutkinja Osnovnog suda u Banja Luci.
Predsjednica Kantonalnog suda u Bihaću Fata Nadarević se riječima dobrodošlice obratila prisutnima i pružila podršku Udruženju, istaknuvši tom prilikom kako je širenje i povećanje znanja o uticaju roda na pravosuđe među kolegama i kolegicama u široj pravosudnoj zajednici u Bosni i Hercegovini veoma važno, jer se tako pomaže nosiocima pravosudnih funkcija da prepoznaju rodne neravnopravnosti u pravosuđu, što je svakako jedan od ciljeva Udruženja žena sudija u BiH.

Nakon uvodnog izlaganja, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu Rada Bjeljac je govorila o samom značaju udruživanja i o tome šta znači i predstavlja snaga profesionalnih udruženja u pravosuđu BiH. Tom prilikom je istakla kako je Udruženje žena sudija BiH profesionalno udruženje koje je aktivno u cijeloj BiH i da je trenutno jedina profesionalna organizacija koja se bavi rodnim pitanjima u pravosuđu BiH i prisutne upoznala sa projektom „Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u BiH" koji se provodi u partnerstvu sa Atlanskom inicijativom, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. Sutkinja Rada Bjeljac je spomenula kako je jedan od ciljeva projekta jačanje kapaciteta, kohezije među članstvom i vidljivosti samog Udruženja u BiH što se postiže kroz pružanje novih znanja i pokretanje diskusija sa članicama Udruženja na način da će se povećati angažman članica, kao i sposobnost Udruženja da nastavi identificirati kritične oblasti u reformi pravosuđa, u okviru njihovih tekućih i budućih aktivnosti, što dovodi do toga da će se povećati i učešće pravosuđa u nastojanjima da se unaprijedi pravna praksa i zakonodavstvo. Sutkinja Rada Bjeljac je navela i dva citata koja ističu značaj udruživanja, prvi od  Audre Lorde koja  kaže "Nije različitost koja nas imobilizira, već tišina. Postoji mnogo tišine koju treba prekinuti" i drugi  od Jasminke Babić-Avdispahić koja kaže "Uslov naše komunikacije je priznavanje razlike i asimetrije, te spremnost da saznamo o stajalištu drugog/e saslušajući ih. Razumijevanje na rastojanju znači učenje novog i otvorenost za slušanje.”

Sutkinja Nives Ćetojević je predstavila temu sudske etike, imenovanje sudija i napredovanje, istakla novu metodologiju koju je VSTV usvojilo za imenovanje sudija, 80% bodova na kvalifikacionom testu i 20% bodova koje nosi intervju za one koji prvi put konkurišu, a za napredovanje sudijama se 80% izračunava iz norme i kvaliteta rada a 20% nosi intervju. Podsjetila je na Kodeks sudijske etike, osnovne principe i ukratko ih izložila.
Sutkinja Osnovnog suda u Banja Luci, Melika Gigović je predstavila publikaciju''Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH'', sa osvrtom na izricanje zaštitnih mjera u RS te govorila o primjerima iz prakse.

Nakon održanog formalnog sastanka sudionici skupa su na zajedničkom ručku nastavili sa druženjem. Zajednički ručak je iskorišten da se u opuštenoj atmosferi nastavi sa razmjenom iskustava i mišljenja, što je još jednom potvrdilo koliko je organiziranje sudija značajno i time se doprinosi pružanju novih znanja i povećanja učešća pravosuđa u nastojanjima da se unaprijedi pravna praksa i zakonodavstvo.

International Association of Women Judges (IAWJ)