O nama

Misija UŽSuBiH

Udruženje osnovano 05.11.2009.godine sa misijom:
Efikasniji rad pravosuđa
Afirmacija zakona u vezi sa zaštitom ljudskih prava i zabrana diskriminacije
Profesionalno usavršavanje sudija i razmjena iskustava na domaćem i međunarodnom prostoru
Povećan broj članstva u Udruženju iz svih sudova u BiH (ravnopravnost oba spola na pozicijama sudija)

Po čemu smo različiti u odnosu na druga profesionalna udruženja

Promoviranje saradnje između žena sudija radi boljeg razumjevanja gender koncepta u pravosuđu (ravnopravnost spolova u pravosudnom sistemu /organizacija pravosuđa,/sudnica/,/primjena zakona kroz pravilno tumačenje i efikasnu primjenu/
Žene u pravosuđu u BiH su u većini na pozicijama sudija zbog čega mi vjerujemo da su sutkinje u jednistvenom položaju da budu uključene u sva relevantna pitanja u pravosuđu i svojim aktivizmom djeluju na jačanje povjerenja javnosti u pravosuđe

Da li smo bili prepoznati u okviru naše specifične misije

"Svaki početak je težak a naročito kada se uvode neke promjene”
UŽSuBiH je u okviru svojih aktivnosti koje su provedene u periodu od 4 godine prepoznato kao relevantno i profesionalno udruženje u različitim slojevima javnosti domaćeg i međunarodnog prostoraali još uvijek nije dovoljno vidljivo

Kako postići vidljivost UŽSuBiH

Bilten udruženja
Web stranica udruženja
Otvorenost u radu (ozbiljnost u pristupu prema obavezama u udruženju i sticanje međusobnog povjerenja) u cilju osnaživanja i podizanja svijesti sutkinja u BiH o važnosti djelovanja udruženja
Susreti i komunikacija među sudijama širom BiH te povezivanje sa drugim profesionalnim udruženjima (udruženja sudija,tužilaca i stručnih saradnika)
Povezivanje sa profesionalnim udruženjima i pravosudnim akademijama na području regije i širem međunarodnom prostoru
Povezivanje sa NVO u BiH i izvan BiH
Saradnja sa ambasadama u BiH

Vizija UŽSuBiH

Educirane, osnažene i osvještene sutkinje u oblasti ravnopravnosti spolova, ljudskih prava (posebno prava žena i djece) zabrane diskriminacije te efikasno i djelotvorno provođenje domaćih zakona koji se dovode u vezu sa međunarodnim standardima
Kvalitet i profesionalizam u radu sudija u cilju osnaživanja povjerenja javnosti u sudove
Kontinuirana analiza provodivosti važećih zakona kao i predlaganje izmjena postojećih i donošenje novih zakonaInternational Association of Women Judges (IAWJ)