OKRUGLI STO Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike

Fondacija Friedrich Ebert, ured u BiH i Sarajevski otvoreni centar su 05. decembra, 2016. godine u hotelu Bosnia organizovali okrugli sto „Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike". Moderatorica ovog događaja bila je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, a prisutnima su se obratili i Samra Filipović- Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, kao i Saša Savičić, autor vodiča: „Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike" koja je alat za dalje djelovanje na polju ostvarivanja ravnopravnosti polova u BiH.

Za Udruženje žena sudija u BiH je bilo važno da prisustvuje samom događaju i tom prilikom obogati i svoja iskustva, prikupi korisne informacije, čime se kroz diskusiju o zajedničkim temama proširuje i komunikacija sa drugim organizacijama.
 
Iako Gender akcioni plan BiH (GAP BiH) nalaže obavezu uspostavljanja gender institucionalnih mehanizama na kantonalnom nivou koji bi bili nadležni za implementaciju GAP-a BiH na toj razini vlasti, u istim nažalost nema uspostavljenih ovih mehanizama, što predstavlja veliki problem za postizanje stvarne ravnopravnosti spolova na kantonalnom nivou. Problem je i veći ako se u obzir uzme da kantoni raspolažu nekim od najvažnijih nadležnosti, koje direktno utiču na život svakog građanina i građanke.

Vodič: Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine-pravila, institucije, politike, daje moguća rješenja u ovoj oblasti te obuhvata pregled:
a) pravnih okvira za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH,
b) postojećih mehanizama za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH,
c) različite prijedloge za uspostavljanje institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova na nivou kantona.

U okviru okruglog stola bila je održana prezentacija vodiča te diskusija predstavnika institucija, organizacija civilnog društva, političkih stranka, te pojedinaca koji se bave rodnom ravnopravnošću.

Izvještaj sačinila Merisa Šaljić, UŽSuBiH


International Association of Women Judges (IAWJ)