Konferencija -Borba za rodnu ravnopravnost u sudnici-

U hotelu "Bristol-Novotel” u Sarajevu je  4. decembra, 2017. godine sa početkom u 11:00 sati održana konferencija „Borba za rodnu ravnopravnost u sudnici" u organizaciji Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

10:45-11:00     Obraćanje medijima

11:00-11:15     Uvodni govor
Ambasador Bruce Berton, šef Misije OSCE-a u BiH
Sutkinja Adisa Zahiragić, Predsjednica Udruženja žena sudija BiH

11:15-12:00     Panel 1 – Rod i korupcija
Hajrija Čolić Sijerčić, profesorica na Pravnom fakultetu u Sarajevu
Ivanka Marković, profesorica na Pravnom fakultetu u Banja Luci
Elmaja Bavčić, programska savjetnica, OSCE Misija u BiH

12:00-12:15     Diskusija i zaključci

12:15-13:15    Ručak

13:15-14:00     Panel 2–Rodna ravnopravnost u sudovima
Mel Flanagan, sutkinja (SAD)
Arben Murtezić direktor CEST FBiH
Majda Halilović, Atlantska inicijativa
USAID Measure, Indeks efektivnosti pravosuđa

14:00-14:15     Diskusija

14:15-14:30    Pauza za kafu

14:30-15:15     Panel 3 –Praćenje sudskih postupaka kao alatka u postizanju rodne ravnopravnosti
Saša Bojanić, pravni savjetnik OSCE Misija uBiH
Gorica Ivić, Udružene žene
Dženana Radončić, Centar ženskih prava

Konferenciju su otvorili šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton i predsjednica Udruženja žena sudija u BiH i sudija Kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić.

U svom uvodnom obraćanju ambasador Bruce Berton je istakao kako ravnopravnost spolova predstavlja jedan cilj koji je važan za BiH. Žene i dalje trpe zbog nepovoljnog ekonomskog i socijalnog statusa, a njihov nivo učešća u političkom i javnom životu je nizak. I dalje prisutni rodni stereotipi i predrasude imaju dalekosežne posljedice i sprječavaju ravnopravnost spolova. Zbog toga su mjesta okupljanja, kao što je Udruženje žena sudija, tako važna.  Naglasio je da Udruženje pruža jedinstvenu i korisnu platformu za smanjenje neravnopravnosti spolova na svim nivoima pravosuđa BiH i kako žene predstavljaju većinu u pravosuđu BiH u jedinstvenoj su poziciji da podignu svijest o ovome u pravosudnom sektoru BiH i da povećaju povjerenje javnosti u pravosuđe. Ambasador je ohrabrio žene sudije da trebaju početi tako što će uvijek tražiti i insistirati da budu podjednako uključene u relevantna pravosudna pitanja i time ne treba reći da su žene jedine koje se trebaju boriti za ravnopravnost spolova i naznačio kako posebno cijeni napore kolega muškaraca na pružanju podrške radu Udruženja i na tome što su senzibilizirani za borbu za ostvarenje ravnopravnijeg pravosudnog sistema.
Ono što je bitno naglasiti je i da je ambasador Bruce Berton istakao kako je rad Misije OSCE-a u BiH usklađen je s radom Udruženja žena sudija kroz povećanje ravnopravnosti spolova i razumijevanju rodnog koncepta u pravosuđu.

Predsjednica Udruženja žena sudija BiH Adisa Zahiragić je naglasila kako je Udruženje započelo aktivnosti s posebnim naglaskom na temu "Rod i korupcija" i da će se u narednom periodu baviti reaktivacijom teme "Iznuđivanje seksa sa pozicije moći" i izrazila je zadovoljstvo što se ova konferencija održava tokom globalne kampanje "16 dana aktivizima" koja se bavi podizanjem nivoa svijesti protiv rodno zasnovanog nasilja.
Konferenciji su prisustvovali i eminentni stručnjaci i stručnjakinje iz akademske i pravosudne zajednice, predstavnice i predstavnici nevladinih i međunarodnih organizacija, koje su godinama posvećene razvoju rodno osjetljivih pitanja u BiH.

Teme koje su bile u fokusu konferencije su rodna ravnopravnost u sudovima, praćenje sudskih postupaka kao mehanizma postizanja rodne ravnopravnosti, te uloge roda u korupciji. Iste predstavljaju nastavak aktivnosti koje je Udruženje pokrenulo 2010. godine, i po kojima je prepoznato u pravosudnoj i široj javnosti.
Misija OSCE u BiH, u okviru svojih programskih aktivnosti, prati stanje pravosuđa u BiH, između ostalog i na date teme, tako da svojim učešćem i podrškom doprinosi njihovom aktueliziranju.

Nakon održane Konferencije zaključeno je da će se nastaviti saradnja između UŽSuBiH i Misije OSCE u BiH, a imajući u vidu srodne teme koje se  fokusiraju u obje organizacije. Prije svega treba imati u vidu posebne izazove na temu „rod i korupcija",  a koja oblast traži kako dodatno istraživanje tako i organiziranje različitih skupova predstavnika pravosudne i akademske zajednice, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija. Iako postoji veliko interesovanje za borbu protiv korupcije u BiH,  pitanje uloge rodova u radnjama korupcije je i dalje nepoznato (uključujući i poseban vid korupcije koji se odnosi na iznuđivanje seksa sa pozicije moći) što daje dodatni motiv za reaktiviranje ove teme na prostoru BiH.


Izvještaj sačinila
Merisa Šaljić, UŽSuBiHInternational Association of Women Judges (IAWJ)