Godišnja skupština Udruženja žena sudija u BiH

U petak, 30.1.2015. u Sarajevu je održana peta skupština UŽSuBiH. Jubilarnoj skupštini su uz članice Udruženja prisustvovale ambasadorice Kraljevine Norveške i Kraljevine Španije, predstavnici USAID-a, pravosuđa i mediji.

Žene sudije su liderice i kao osobe na poziciji moći u pravosuđu u jedinstvenom položaju da utiču na prava žena putem pravosudnog sistema, da štite i osnažuju položaj žene, zadnički je stav prisutnih na godišnjoj skupštini. Članice su proteklih pet godina jačale udruženje, lobirale, povezivale žene sudije i radile na edukaciji i jačanju kapaciteta udruženja i rezultati to jasno pokazuju rekla je modertorica skupštie, Mirjana Dević, sutkinja Vrhovnog suda FBiH i Predsjednica skupštine UŽSuBiH.

„Žene sudije moraju biti prepoznate kao značajan kapacitet BiH i ne smiju dozvoliti da se pretvore u administrativne radnike. One moraju imati kreativniji pristup pitanjima zaštite prava i pravde za koja su posebno senzibilizirane, moraju se aktivnije uključiti i u reformu sektora pravde u BiH, jasno iznijeti svoje mišljenje i istrajati na tome da uspostave efikasnost i neovisnost pravosuđa u BiH", rekla je u svom pozdravljanju skupa predsjednica udruženja Adisa Zahiragić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu.

Ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH, NjE Vibeke Lilloe je istakla kako žene sudije u BiH značajno doprinose nediskriminaciji i ravnopravnosti putem projekta „Žene sudije zagovaraju rodnu ravnopravnost u Bosni i Hercegovini", kojeg finansira ambasada Kraljevine Norveške a implementira UŽSuBiH, te naglasila kako su žene sudije čuvari vladavine prava i obavljaju jako bitan posao.

Ambasadorica Kraljevine Španije, NjE Maria Aurora Mejia Errasquin, koja je na oduševljenje svih prisutnih govorila na našem jeziku, napravila je paralele između Španije i BiH u obrazovnom sistemu, sudstvu i jednakosti spolova i dala podstrek napretku ka jednakosti spolova i reformi pravosuđa.

USAID su na skupštinei predstavljale Biljana Potparić i Elmerina Ahmetaj. Udruženje žena sudija u BiH i USAID su sarađivali na unaprijeđenju primjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH i kroz učešće Udruženja na međunarodnom izvještavanju o reformskim izazovima u pravosuđu u Ženevi pred UN-ovim Vijećem za ljudska prava. Elmerina Ahmetaj je naglasila da će fokus narednih projekata biti saradnja na jačanju integriteta pravosuđa, javnog integriteta i borbe protiv korupcije. U USAID-u su zadovoljni saradnjom s udruženjem na prokjetu „Sextortion" i smatraju da bi baš učešće UŽSuBiH bilo posebno važno u analizi primjene etičkog kodeksa, konsultacijama o potrebama za obuku i njihovoj realizaciji na temu borbe protiv korupcije, organiziranog i privrednog kriminala, kao i izrade relevantnih priručnika.

Predsjednica Udruženja tužilaca FBiH, Hajrija Hadžiomerović Muftić, je iskazala zadovoljstvo zajedničkom saradnjom Udruženja žena sudija BiH i Udruženja tužilaca FBiH i dala podršku aktivnostima Udruženja.

U opetativnom dijelu sastanka prezentiran je izvještaju o aktivnostima u 2014.-oj:
- saradnja sa DCAF i Atlantskom inicijativom na temu sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici i objavljivanje Priručnika koji je rezultat rada devet sudija s različitih sudova u BiH;
- saradnja sa CEST FBiH i RS;
- realizacija projekta „Osnaživanje Udruženja i posjeta sudovima u FBiH (Mostar i Bihać) i RS (Istočno Sarajevo i Bijeljina) kojeg je finasirala ambasada Švajcarske;
- posjete Općinskom sudu u Čapljini i Pravnom fakultetu sveučilišta u Mostaru;
- tekuća realizacija projekta „Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u pravosuđu BiH" kojeg finasira Norveška ambasada.

Sutkinja Amela Mahić Samardžić se osvrnula i na provedene projekte i iznijela plan budućih aktivnosti među kojim su rad na jačanju kapaciteta udruženja i sudija kao pojedinaca, te povećanje broja članova udruženja. Rad na projektima unaprjeđenja pravosuđa, jačanja i promoviranjeu uloge sudije u društvu, sudija kao lidera te daljnji rad u skladu sa ciljevima definisanim statutom, povezivanje sa drugim udruženjima i organizacijama i razmjena iskustva su ujedno smjernice svih budućih aktivnosti UŽSuBiH.

Skupštinje je nastavljena diskusijom o polažaju sudija u BiH, normi, te odnosu VSTV-a prema sudskoj vlasti i na inicijativu Biljane Vučetić, sutkinje Osnovnog suda iz Banja Luke, Zinaide Mešković, sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu i Nives Četojević, sutkinje Osnovnog suda u Banja Luci, zaključak je da se uputi pismo prema VSTV-u u cilju preispitivanja važećih normativa za sudije.

Na kraju je predsjednica UŽSuBiH, Adisa Zahiragić, podsjetila prisutne članice na viziju UŽSuBiH: educirane, osnažene i osvještene sutkinje u oblasti ravnopravnosti spolova, ljudskih prava, zabrane diskriminacije, te kvalitet i profesionalizam u radu sudija, kontinuirana analiza provodivosti važećih zakona kao i predlaganje izmjena postojećih i donošenje novih zakona.

Predsjednica Skupštine, Mirjana Dević, je zaključujući skup naglasila da je peta Skupština Udruženja potvrdila da se sutkinje u BiH kreću na putu  ostvarenja vizije UŽSuBiH.

 


International Association of Women Judges (IAWJ)