Brošura Udruženja

Za potrebe Udruženja smo, u cilju promocije i bolje informiranosti o nama prema svim slojevima javnosti, kreirali i objavili kratku brošuru o Udruženju sa osnovnim informacijama o radu i ciljevima Udruženja.

Specifična misija našeg Udruženja (afirmacija zakona u vezi sa zaštitom ljudskih prava i zabranom diskriminacije, profesionalno usavršavanje sudija, individualno osnaživanje kroz kroz sticanje znanja u specifičnim vještinama, promoviranje saradnje između žena sudija radi boljeg razumjevanja gender koncepta u pravosuđu, ravnopravnost spolova u pravosudnom sistemu kroz organizaciju pravosuđa, sudnica i gender, primjena zakona kroz pravilno tumačenje i efikasnu primjenu) pokazuje da žene koje su u pravosuđu u BiH u većini na pozicijama sudija, vjeruju da su sutkinje u jednistvenom položaju da utiču na prava žena putem pravosudnog sistema, da štite i osnažuju položaj žene u pravosuđu.

Vizija, odnosno cilj koji želimo da postignemo: educirane, osnažene i osvještene sutkinje u oblasti ravnopravnosti spolova, ljudskih prava (posebno prava žena i djece) zabrane diskriminacije te efikasno i djelotvorno provođenje domaćih zakona koji se dovode u vezu sa međunarodnim standardima, profesionalne u svom radu u cilju postizanja povjerenja javnosti u rad sudstva, međusobna podrška i prepoznate u javnosti kroz rad u Udruženju.


International Association of Women Judges (IAWJ)